תקנון

Homeתקנון


תקנון

 

כללי
 1. אתר האינטרנט Ridder Depot (להלן: "האתר") מופעל כיבואן רשמי של חברת InLei האיטלקית בישראל ע"י בעל האתר ו. דרוזדוב ח.פ. 332328509 (להלן: "החברה") ושותפיה סטודיו Flirt, מרחוב הפלמ"ח 31 כרמיאל.
1.1. מייל החברה: [email protected]

1.2. האתר מספק שירות מקוון (On-line) ברשת האינטרנט

1.3. השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתקנון ולתנאי השימוש המפורטים להלן. לכן, הלקוח מתבקש לקרוא תנאים אלו במלואם, כי הם חלים על כלל משתמשי האתר (להלן: "הלקוח") ועל כל הזמנה שתתבצע על יד הלקוח באמצעות האתר, ומהווים הסכם בין הלקוח לבין החברה.

1.4. כל האמור בלשון רבים גם ביחיד משמעו, וכל האמור בלשון זכר מתייחס גם לנקבה, ולהפך. התקנון מנוסח כך מטעמי נוחות בלבד.

1.5. מובהר כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאים אלו מעת לעת ללא צורך במסירת הודעה מראש. כן החברה רשאית להוסיף או לגרוע מתנאים אלו. כל שימוש באתר, לרבות בתוכן ו/או בשירותיו יהווה הסכמה מחודשת לתנאים ושינויים אלה. מומלץ לעיין בתנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר ולהתעדכן בשינויים שחלו.

1.6. החברה רשאית לחסום גישה אל האתר לצורך עדכונים ושדרוגים. בנוסף, החברה רשאית לשנות מעת לעת את תוכן האתר, המבנה שלו, היקפו, זמינותו והשירותים והתכנים המוצעים בו.

1.7. ייתכן שוני בשימוש באתר בין מחשב נייח ו/או נייד, לבין שימוש מטלפון נייד או טאבלט.

1.8. החברה עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילות האתר.יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת שהשימוש באתר לא יופרע כתוצאה מתקלות בחומרה, בתוכנה, בקווי התקשורת או רשת האינטרנט.

החברה אינה אחראית לפעילותה התקינה של רשת האינטרנט הארצית והעולמית ומערכות הרישום לאתר החברה ו/או לקליטה משובשת של נתונים ו/או לכל שיבוש ו/או תקלה אחרת.

1.9. בכל מקרה בו משתמש האתר ימצא שגיאה/ליקוי או כל טעות אחרת, יפנה לחברה וזו תפעל על מנת לתקנה, במידה ותמצא לנכון.

1.10. החברה מתחייבת  שלא להעביר פרטים אישיים של לקוחותיה לגורם חיצוני.

1.11. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות בלבד ולא ישמשו בפרשנות תנאי השימוש.

1.12. הלקוח מצהיר כי קרא תקנון זה, הבין אותו והוא מוסכם עליו.


קניין רוחני
 1. האתר, לרבות התוכן, המידע וסימני המסחר המפורסים בו, הינו רכושה הבלעדי של בעל האתר ו. דרוזדוב. כל זכויות הבעלות באתר ובשירותים, לרבות זכות הקניין הרוחני, הנן רכושם הבלעדי של החברה. משתמשי האתר אינם רשאים להעתיק, להפיץ או לאחסן את תוכנו של האתר באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא ללא הסכמת החברה, מראש ובכתב. הסכם זה מעניק למשתמשי האתר הרשאה להשתמש באתר ובשירותיו בלבד.
2.1. ידוע למשתמש כי מלוא הזכויות מכל מין וסוג שהם, לרבות זכויות היוצרים, כל פטנט, סוד מסחרי, התנהלות עסקית, סימן מסחרי וכל זכות קניינית בכל תכנה, הקיימת ו/או תפותח ו/או תוכן על – ידי או בעבור ו. דרוזדוב במסגרת ו/או בקשר עם האתר ושירותי החברה, תהיינה בבעלות הייחודית והמלאה של החברה  ו/או מי מטעמה.

2.2. מידע או תצוגה המופעים באתר-כולל סרטונים המקושרים ליוטיוב (YouTube), גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (Logo) כולל טקסט, איורים, צליל, קטעי וידאו ומצגות, יישומי תוכנה, גרפים ותמונות-הינם רכושה בלעדי של ו. דרוזדוב ו/ או ניתנו לו ברשיון על ידי צדדים שלישיים, ומוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל, וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. כל הזכויות שמורות לו. דרוזדוב ו/או לצדדים שלישיים בהתאמה.


הגבלת אחריות
 1. האחריות לטיב המוצר חלה על היצרן ו/או היבואן על פי חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו מכוחו. בכפוף לכל דין, האחריות של החברה למוצרים, מוגבלת לגובה עלות המוצר ללקוח בלבד.
3.1. כל המידע המופיע באתר הינו כללי בלבד ואין לראות במידע זה הבטחה לתוצאה כלשהי או אחריות לאפקטיביות המוצר. החברה לא תהא אחראית לנזק, ישיר או עקיף, שייגרם כתוצאה מהסתמכות על מידע זה.

3.2. יובהר כי כל שימוש בחומרי הבהרה/חמצון למיניהם הינם לשימוש מקצועי בלבד. כל שימוש שאינו מקצועי – הינו באחריות הלקוח בלבד.

3.3. התכנים והשירותים המצויים באתר, ניתנים לשימוש המשתמשים כפי שהם. מובהר כי לא ניתן להתאימם לצרכיו האישיים של כל משתמש ומשתמש.

3.4. החברה לא תיהיה אחראית לנזק, פגיעה, הפסד, הוצאה או תשלום, שייגרמו עקב נסיבות מעבר לשליטתה כגון – כוח עליון, אש, מלחמה, פעולות חבלה, הפרעות קשות בסדר הציבורי, או מפעיל סלולארי או מגבלות שהוטלו על ידם, חוקים, תקנות או צווים ממשלתיים, מגבלות הרשת, מגבלות צבאיות או בטחוניות, ואמצעים למניעת הונאה.

3.5. המשתמש יפצה את החברה בגין כל נזק, פגיעה, הפסד, הוצאה או תשלום שייגרמו לה, לרבות בגין שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות, עקב הפרת תנאי שימוש אלו או הוראות החוק על ידי המשתמש, וכן עקב כל טענה, דרישה, תביעה שתועלה כנגדם על ידי כל צד שלישי שהוא, בגין הפרה כאמור. למען הסר ספק מובהר כי אחריות המשתמש במקרה של התרחשות איזה מהמקרים המפורטים לעיל, כוללת גם נזקים ישירים, עקיפים, תוצאתיים, לרבות פגיעה בשם הטוב, פגיעה במוניטין, אובדן הכנסה, אובדן נתונים ורווחים. אין בפיצוי זה בכדי לגרוע מהסעדים שיהיו לחברה על פי כל דין.

3.6. המשתמש יפצה את החברה בגין כל תביעה ו/או דרישה שהוגשה בקשר לתכנים שהוזנו על ידו לאתר. חל איסור להזין לאחר תכנים או מידע אשר עלולים להצטייר כתכנים האסורים לפרסום מאחר והנם, בין היתר, בגדר איום, העלבה, פגיעה, השמצה, הוצאת דיבה, הטרדה מינית, גזענות, פורנוגרפיה, פגיעה ברגשות, תכנים ומידע אשר עלולים למנוע מאחרים את השימוש באתר, תכנים העלולים להפר זכות קניינית כלשהי של אחר, לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, זכויות להגנת הפרטיות ופטנט.כן תכנים ומידע העלולים לחבל במערכות מחשב, תכנים הכוללים בחובם פרסומת מכל סוג שהוא ללא הרשאה מפורשת בכתב ומראש של החברה. תכנים ומידע אשר עלולים לעודד ולסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי החוק או שעלול לגרור אחריו אחריות משפטית.

3.7. המשתמש באתר ושירותיו, הינו האחראי הבלעדי לתוכן הודעות הדואר האלקטרוני, ההודעות הכתובות וכל מסר או נתון אחר הנמסר על ידו, לרבות נתונים שישלב במאגר לשימוש אישי שלו, ולתוצאות שינבעו מאלו. המשתמש מתחייב שלא להשתמש בשירותי האתר למטרות דיוור שרשרת, דיוור פרסומי או כל שימוש אחר אשר עשוי להתפרש כבלתי חוקי, מאיים, גס, טורדני וכדומה. בנוסף, משתמש האתר מתחייב שלא להשתמש בשירותי האתר או בתוכנו למטרות מסחריות, אלא לאחר קבלת הרשאה מראש ובכתב על ידי החברה.


הפסקת שימוש
 1. החברה תהא רשאית לסרב להעניק שירות וכן לחסום למשתמש גישה לאתר ולשירותים או לחלק מהם, לרבות למאגר הנתונים לשימוש אישי, חסימת שם משתמש בדואר אלקטרוני, אי-פרסום טוקבקים וכדומה, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת. כל זאת במקרה בו לא יעמוד המשתמש בתנאי מתנאֵי הסכם זה או ינהג בצורה בלתי הולמת. היה ומשתמש יפר תנאי שימוש אלה, תהא החברה רשאית לחשוף את הפרטים הידועים לה אודותיו בכל הליך משפטי/ משטרתי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.
במקרה כאמור לעיל, ישפה המשתמש את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה שייגרמו לה, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.


תנאי שימוש באתר
 1. החברה רשאית למנוע ממשתמש את האפשרות לבצע רכישה באתר באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי מסירת הודעה או נימוק על כך מראש.
5.1. משתמש אשר אינו לקוח החברה, אינו רשאי לבוא בטענה ו/ או תביעה כלפי החברה.

5.2. אספקת המוצרים ו/או השירותים תתבצע על פי הוראות תנאי שימוש אלה.

5.3. החברה שומרת לעצמהב את הזכות לבטל רכישה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית, או במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת החברה את המשך הרכישה או ביצועה, או במידה ותחול טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור המוצר, בתנאי המכירה או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה. כן החברה רשאית לבטל מכירה במקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתנאי שימוש אלו, בכל התנהגות בלתי הולמת או אלימה מצד הלקוח.

5.4. תנאי שימוש אלו בלבד, הם שיחייבו את החברה כלפי המשתמשים באתר. במקרה כזה, לא תהא ללקוח או מי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד החברה בגין ביטול ההזמנה.

5.5. לקוח שאישר קבלת פרסומים מהחברה ושאינו מעוניין להמשיך לקבלם, תחול עליו האחריות להסיר עצמו מרשימת התפוצה. במידה והלקוח לא עשה כן, לא תהא לו טענה או תביעה כנגד החברה בעניין המשך קבלת הפרסומים. ההסרה תתבצע באמצעות שליחת הודעת בקשה להסרה מרשימת התפוצה לדואר אלקטרוני של החברה ( [email protected] ).

5.6. החברה שומרת על זכותה לשנות תנאי שימוש אלה מעת לעת, אולם כל שינוי יחול אך ורק על מוצרים ו/או שירותים נרכשו לאחר השינוי.


המוצרים המוצעים למכירה
 1. באתר מוצג מגוון מוצרים של חברת InLei האיטלקית.
6.1.  בדף התצוגה של כל מוצר באתר, מופיעים פרטי ונתוני המוצר. החברה עושה מאמצים רבים לספק תיאור ומידע עדכני ומקיף על המוצרים.

6.2. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד, וייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר הנמכר, הן בשל מגבלות המדיה (העברת צבעים, גוונים וכיו"ב), או שינויים הנערכים במוצרים מעת לעת.


ביצוע הזמנה
 1. הלקוח מסכים כי מסירת פרטיו האישיים בעמוד ההזמנה נעשית בהסכמתו ולפי רצונו. הזנת הפרטים כאמור מעידה על הסכמתו. פרטים אלו יישמרו במערכת האתר (למעט פרטי כרטיס האשראי שכן מדובר באתר מאובטח). מובהר כי הלקוח אינו חייב למסור את המידע, אולם לקוח שלא ימסור את הפרטים המבוקשים במלואם, לא יוכל לבצע הזמנה באתר החברה.
7.1. לאחר ביצוע הזמנה, תישלח ללקוח ראשונית למייל המכילה את פרטי ההזמנה. לתשומת לב הלקוח: אישור זה אינו מחייב את החברה ו/או מי מטעמה לספק את המוצרים שהוזמנו, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת.

7.2. לאחר קבלת אישור חברת האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב ההזמנה כברת ביצוע ויחל תהליך אספקת המוצרים שהוזמנו. זאת בתנאי שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת באופן מלא וללא שיבוש, ובלבד שהמוצר זמין במלאי.

7.3. במידה וחברת האשראי לא אישרה את העסקה, החברה לא תישא בכל אחריות לביטול ההזמנה ולא  תהא ללקוח  ו/או למי מטעמו טענה ו/או תביעה כנגד החברה בגין הביטול האמור.

7.4. במקרה בו המוצר שהוזמן אזל מהמלאי, תישלח ללקוח הודעה באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או באמצעות מספר הטלפון הנייד שהוזנו במערכת.

7.5. ככל והמוצר שהוזמן אזל מהמלאי, החברה שומרת לעצמה את הזכות להציע ללקוח מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים, במידה וקיימת חלופה כזו. אם הלקוח יקבל את הצעת החברה ו/או מי מטעמה ויהיה מעוניין לרכוש את המוצר החלופי – יעודכנו פרטי ההזמנה. אולם אם הלקוח סירב להצעה החלופית – תימחק ההזמנה/ הפריט הספציפי ולא יבוצע חיוב בכרטיס האשראי בגין מוצר זה, ו/או  שיבוצע זיכוי חלקי ו/או מלא בהתאמה. הזיכוי יבוצע באותו אופן בו בוצע התשלום. מיד לאחר ביצוע הזיכוי כאמור, תישלח ללקוח אסמכתא בעניין לדואר האלקטרוני.

שיבושים בהזמנה
 1. על מנת שהחברה תספק ללקוח את הזמנתו, ההזמנה צריכה להתקבל ולהיקלט באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים. יתכנו סיבות שונות העלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת ההזמנה ועיבודה על ידי החברה ו/או האתר. ככל שתקבל הודעה בדבר תוכן שגוי בפרטי הזמנתך או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת או ככל שיחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או השירות, בתמונתם, תיאורם, מחירם או בכל פרט אחר, תהא החברה רשאית לבטל את רכישתך ואת/ה לא תחוייב בכל תשלום בגין ההזמנה שבוטלה.
8.1. ככל שבעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטי זיהוי שגויים, החברה לא תוכל להבטיח קבלת החבילה. במקרה בו החבילה שהוזמנה תשוב לחברה בעקבות שגיאה זו, הלקוח יחוייב בתשלום בגין דמי טיפול ומשלוח. אנא הקפד למלא פרטי תקינים ועדכניים.

8.2. הזנת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז 1977 ו/או בכל דין אחר. על כן, החברה רשאית להגביל ו/או לבטל הזמנה על פי שיקול דעתה, במידה ויימצא כי בוצעה הזמנה מכרטיס אשראי שנחזה להיות גנוב ו/או שלא יינתן אישור לעסקה מחברת האשראי, ו/או לא אומתו נתונים כראוי מול חברת האשראי. החברה תהא רשאית לבצע ביטול עסקה באופן מיידי וללא צורך בהודעה מראש למבצע העסקה. למבצע העסקה/לקוח ו/או למי מטעמו לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין.אמצעי התשלום
 1. ביצוע רכישה באתר החברה, רשאי לערוך כל משתמש אשר מלאו לו 18 שנים, שברשותו דואר אלקטרוני וכרטיס אשראי או חשבון פייפאל (PAYPAL).
9.1. התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי ישראלי תקף או חשבון PAYPAL, הניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי או הסליקה הפועלות בישראל כדין. כמו כן, יהיה ניתן לבצע העברה באמצעותbit  ו/או העברה בנקאית.

9.2 התשלומים באתר החברה הינם תשלומים מאובטחים ופרטי האשראי אינם נשמרים במערכת.


אספקה
 1. אספקת המוצרים שליחתם תתבצע עד 5 ימי עסקים ממועד אישור חברת האשראי לעסקה. האספקה הינה בימים א'-ה', ללא ימי שישי, שבת, ערבי חג ומועדים. בנוסף, יום ההזמנה לא ייחשב לצורך מניין ימי העסקים לאספקת המוצרים, אם ההזמנה בוצעה לאחר השעה 12.00. יחד עם זאת, החברה עושה כמיטב יכולתה להקדים את מועד האספקה.
10.1. אספקת המוצרים תבוצע באמצעות חברת  שליחויות חיצונית אשר חברת Ridder Depot בחרה את שירותיה. החברה תהא רשאית להחליף  חברת שליחויות על פי שיקול דעתה ומבלי צורך בהודעה מוקדמת לקהל הלקוחות.

10.2. האספקה תתבצע בהתאם לזמני ואיזורי החלוקה של חברת השליחויות ובכפוף אליה. באיזורים המוגבלים לגישה מבחינה בטחונית. החנות ו/או הספק (חברת שליחויות) יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום הסמוך והמקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח.

10.3. ההזמנה בסכום העולה על 950 ש"ח תהא ללא דמי משלוח ותסופק לכתובת אחת, אותה ציין הלקוח בעת ביצוע ההזמנה.

10.4. להזמנה בסכום הנמוך  מ- 950 ש"ח, יתווספו דמי משלוח בסך 40 ש"ח לכתובת אחת, אותה ציין הלקוח בעת ביצוי ההזמנה.

10.5. החברה לא תהא אחראית על עיכובים בקבלת המשלוח שאינם בשליטתה ו/או שמקורם בלקוח, לרבות עיכוב עקב קושי ליצור קשר עם הלקוח או קושי בתיאום הגעה.

10.6. מרגע העברת המשלוח לחברת שליחויות, אספקת המשלוח הינה באחריותה של חברת שליחויות ולא באחריות בעל האתר ו.דרוזדוב.


מדיניות ביטול ההזמנה
 1. מדיניות ביטול ההזמנה תהא כפופה לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א 1981 (להלן: "החוק").
11.1. הודעה על ביטול הזמנה תימסר לחברה על ידי הלקוח תוך 14 ימים מיום קבלת ההזמנה או החשבונית – לפי המאוחר מביניהם.

11.2. הודעת הביטול תימסר לחברה באחת מדרכים הבאות:
 • בשיחת טלפון למספר 054-9818890
 • בהודעת WhatsApp לאותו מספר הנייד
 • בהודעת דואר אלקטרוני לכתובת מייל: [email protected]
 • בדואר רשום או בעל פה בכתובת: כרמיאל רחוב הפלמ"ח 31.
11.3. במקרה של ביטול עסקה עקב חרטה, החברה רשאית לגבות דמי ביטול בסך 5% מסכום העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם.

11.4. בנוסף, על הצרכן להחזיר את המוצר לחברה במקום מושבה. במידה ואין ביכולתו לעשות כן, החברה תוציא שליח מטעמה לאיסוף החבילה, והזיכוי יבוצע בקיזוז עלות המשלוח בסך 40 ש"ח.

11.5. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם, החברה תשיב ללקוח את מלוא הסכום ששילם עבור המוצר.

11.6. החברה תבצע זיכוי כספי תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול. הזיכוי יתבצע באותו אופן בו בוצע התשלום. לאחר ביצוע הזיכוי כאמור, תישלח ללקוח אסמכתא לדואר אלקטרוני.

11.7. המוצרים יוחזרו ככל הניתן, באריזתם המקורית.

11.8. בהתאם לחוק, לחברה הזכות לתבוע את הצרכן בשל ירידה בערך המוצר.


מדיניות החזרת/החלפת מוצרים
 1. לקוח המעוניין בהחזרת/החלפת מוצרים שהוזמנו, ימסור הודעה לעסק בתוך 14 ימים מיום קבלת ההזמנה או החשבונית – לפי המאוחר מביניהם.
12.1. ההודעה כאמור תימסר לחברה באחת מדרכים הבאות:
 • בשיחת טלפון למספר 054-9818890
 • בהודעת WhatsApp לאותו מספר הנייד
 • בהודעת דואר אלקטרוני לכתובת מייל: [email protected]
 • בדואר רשום או בעל פה בכתובת: כרמיאל רחוב הפלמ"ח 31.
12.2. במידה ולקוח קיבל מוצר פגום או שסופק לו מוצר שגוי, החברה תספק לו מוצר חדש ותאסוף ממנו את המוצר השגוי/ הפגום. לחילופין, החברה תאסוף מהלקוח את המוצר ותבצע החזר כספי כנגד המוצר – אם אינו זמין במלאי.

12.3. זיכוי כאמור יבוצע בתוך 14 ימים מקבלת הודעת הלקוח. הזיכוי יתבצע באותו אופן בו בוצע התשלום. לאחר ביצוע הזיכוי כאמור, תישלח ללקוח אסמכתא לדואר אלקטרוני.

12.4. באם הטעות מקורה בלקוח בעת ביצוע ההזמנה ובעקבות כך קיבל מוצר שגוי, הלקוח יישא בעלות דמי המשלוח על מנת לבצע החלפת מוצר. דמי המשלוח יעמדו על סך 40 ש"ח.

12.5. בנוסף, ייתכן פער בין עלות המוצר המקורי שנרכש, לבין המוצר אותו הלקוח מעוניין להחליף. במידה ומחיר המוצר החדש יקר יותר – הלקוח יישא בהפרש. במידה ומחיר המוצר החדש זול יותר – החברה תזכה עבור ההפרש.

12.6. ניתן לבצע החזרה/החלפת מוצרים כאשר לא נעשה בהם שימוש והם באריזתם המקורית.

12.7. החברה רשאית לדרוש הוכחה כגון צילום המוצר בכדי להיווכח שאכן לא נעשה במוצר שימוש.


הסרה מרשימת דיוור
 1. Ridder Depot מזמינה להצטרף לרשימת הדיוור שלנו על מנת לקבל ניוזלטרים המכילים תוכן כללי ו/או פרסומי.
13.1 הלקוח שאישר קבלת דיוור מהחברה ושאינו מעוניין להמשיך לקבלו, תחול עליו האחריות להסיר עצמו מרשימת התפוצה. ההסרה תתבצע לאחר שליחת הודעה לדואר אלקטרוני [email protected] ובה בקשה להסרה מרשימת התפוצה. במידה ולקוח לא עשה כן, לא תהא לו טענה או תביעה כנגד החברה בעניין המשך קבלת הפרסומים.

Shopping cart
Sign in

No account yet?

Create an Account